Regulamin akcji promocyjnej

REGULAMIN PROMOCJI „Postaw na Holandię i zgarnij Spotify”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin promocji “Postaw na Holandię i zgarnij Spotify” określa zasady promocji.
 2. Organizatorem Promocji jest In Person sp. z o.o. ul. Rynek 11A/1A 45-015 Opole, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców za nr 0000138482, posiadającą nadany NIP: 618-19-60-444 oraz REGON: 251547037, wpisaną do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.
 3. Celem Akcji Promocyjnej jest możliwość uzyskania karty podarunkowej Spotify o wartości 20zł, przez pracowników Sherpa Uitzendorganisatie B.V. z siedzibą w Venlo jako pracodawcy zagranicznego, podejmujących pracę u klienta Bleckmann Nederland BV, Adres: Leeghwaterweg 8, 4612 RD Bergen op Zoom, KVK-nummer: 06078339 Vestigingsnr: 000033374813. 
 4. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej: imię, nazwisko, e-mail, PESEL, adres miejsca zamieszkania, adres korespondencyjny oraz numer telefonu będą przechowywane i przetwarzane dla celów przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, a w tym w szczególności dla rozliczania Uczestnikom Akcji Promocyjnej Bonusu, a także na potrzeby sprawozdawczości księgowej i podatkowej, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Podanie przez Uczestników Akcji Promocyjnej danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Uczestnikowi Akcji Promocyjnej przysługuje prawo dostępu do dotyczących Go danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z Akcją Promocyjną. Zmiana lub aktualizacja danych osobowych, a także realizacja prawa żądania ich usunięcia jest możliwa m.in. poprzez wysłanie wiadomości e-mail o odpowiedniej treści na Adres e-mail Organizatora.
 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
  a) Adres e-mail – rekrutacja@inperson.pl
  b) Bonus – uzyskanie jednorazowej karty podarunkowej Spotify o wartości 20zł, ważnej przez okres 12 miesięcy.
  c) Pracodawca – spółka Sherpa Uitzendorganisatie B.V. z siedzibą w Venlo
  d) Klient – Bleckmann Nederland BV, Adres: Leeghwaterweg 8, 4612 RD Bergen op Zoom, KVK-nummer: 06078339 Vestigingsnr: 000033374813.
  e) Przystąpienie do Akcji Promocyjnej – wyrażenie przez osobę fizyczną kierowaną przez Organizatora do pracy u Pracodawcy jako pracodawcy zagranicznego zgody na uczestnictwo w Akcji Promocyjnej skutkujące przyjęciem przez daną osobę statusu Uczestnika Akcji Promocyjnej,
  f) Regulamin – niniejszy regulamin,
  g) Uczestnik Akcji Promocyjnej – osoba fizyczna kierowana przez Organizatora do pracy u Pracodawcy jako pracodawcy zagranicznego, która wyraziła zgodę na uczestnictwo w Akcji Promocyjnej na zasadach przyjętych w Regulaminie.

§2. CZAS TRWANIA PROMOCJI

 1. Akcja promocyjna trwa od dnia 06.10.2019 r. do dnia 24.11.2019 r., przy czym obejmuje tych Uczestników Akcji Promocyjnej, którzy w okresie od dnia 06.10.2019 r. do dnia 24.11.2019 r. zawarli umowę o skierowanie do pracy za granicą u Pracodawcy na zasadach, o których mowa w tym Regulaminie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu trwania Akcji Promocyjnej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora, tj. na stronie inperson.pl, stosownego ogłoszenia, przy czym późniejsze zakończenie Akcji Promocyjnej nie powoduje utraty przez Uczestników Akcji Promocyjnej praw nabytych przez Nich przed wydłużeniem okresu trwania Akcji Promocyjnej.

§3. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
  a) jest osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  b) zaakceptowała postanowienia Regulaminu oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych dla realizacji Akcji Promocyjnej,
  c) jest zainteresowana podjęciem następującej pracy w Holandii u Pracodawcy, tj. Bleckmann Nederland BV, w okresie od 06.10.2019 r. do 24.11.2019 r.
  d) zawarła z Organizatorem umowę skierowania do Pracodawcy do pracy i w okresie wskazanych pod lit. c) powyżej,
  e) przystąpiła do Akcji Promocyjnej.

 §4. WARUNKI UZYSKANIA BONUSU

 1. Bonus przysługuje Uczestnikowi Akcji Promocyjnej wyłącznie wtedy, gdy skutecznie dokona Przystąpienia do Akcji Promocyjnej oraz jednocześnie spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
  a) Organizator i Uczestnik Akcji Promocyjnej zawrą umowę o skierowanie Uczestnika Akcji Promocyjnej do pracy u Pracodawcy w Holandii według zasad wskazanych pod lit. c) § 3 Regulaminu,
  b) Uczestnik Akcji Promocyjnej wyjedzie do Pracodawcy w Holandii u klienta wskazanego pod lit. c) § 3 Regulaminu w okresie wskazanym pod lit.
  c) § 3 Regulaminu.
 1. Uczestnikowi Akcji Promocyjnej zostanie przesłany bonus podczas pierwszego miesiąca pracy w formie elektronicznej na skrzynkę pocztową w formie kodu elektronicznego.
 1. Uczestnik traci prawo ze zdobycia nagrody, jeśli nie wypełnił warunku uczestnictwa w konkursie, tj. nie wyjedzie do pracy za pośrednictwem Agencji Pośrednictwa Pracy In Person do pracodawcy Bleckmann w Holandii.
 2. Bonus stanowi przychód Uczestnika Akcji Promocyjnej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Organizator jest obowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia podatku od dochodu osiągniętego przez Uczestnika Akcji Promocyjnej w związku z uczestnictwem w Akcji Promocyjnej.

§5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane przez Uczestników Akcji Promocyjnej bezpośrednio w siedzibie Organizatora, listownie na adres siedziby Organizatora lub elektronicznie na Adres e-mail.
 2. Reklamacja Uczestnika Akcji Promocyjnej powinna zawierać wskazanie Uczestnika Akcji Promocyjnej oraz opis i przyczynę złożenia reklamacji.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Organizatora w terminie 14 dni od jej otrzymania, na adres wynikający ze zgłoszonej reklamacji – przy czym dla zachowania tego terminu decyduje data stempla pocztowego lub wysłania elektronicznej wiadomości pocztowej e-mail.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnej przyczyny, za którą uważa się wyczerpania limitów kodów promocyjnych na Spotify, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora stosownego ogłoszenia, przy czym zmiana Regulaminu nie powoduje utraty przez Uczestników Akcji Promocyjnej praw nabytych przed Jego zmianą, a także zmiana ta nie może zostać dokonana na niekorzyść Uczestników Akcji Promocyjnej.
 2. Organizator nadzoruje przebieg Akcji Promocyjnej, a w przypadku nieuczciwego, sprzecznego z dobrymi obyczajami lub prawem działania Uczestnika Akcji Promocyjnej, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika Akcji Promocyjnej z Akcji Promocyjnej.
 3. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, a w tym w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Akcja Promocyjna obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie określonym w § 4 ust. 1 tego Regulaminu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 Regulaminu.

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „10% tańszy transport do firmy Bleckmann”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „10% tańszy transport do firmy Blackmann” (zwanej dalej Akcją Promocyjną) jest „In Person” Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Rynek 11a/1a, 45 -015 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu – Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000138482, o nadanym NIP: 6181960444 oraz REGON: 251547037, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 796.000,00 złotych, zarejestrowana w prowadzonym przez Marszałka Województwa Opolskiego rejestrze podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 470, numer telefonu: 660554500 zwana dalej Organizatorem.
 2. Celem Akcji Promocyjnej jest możliwość uzyskania dopłaty do transportu powrotnego do Polski przez pracowników Sherpa Uitzendorganisatie B.V. z siedzibą w Venlo. jako pracodawcy zagranicznego.
 3. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej: imię, nazwisko, e-mail, PESEL, adres miejsca zamieszkania, adres korespondencyjny oraz numer telefonu będą przechowywane i przetwarzane dla celów przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, a w tym w szczególności dla rozliczania Uczestnikom Akcji Promocyjnej Bonusu, a także na potrzeby sprawozdawczości księgowej i podatkowej, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Odbiorcą danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej może być Przewoźnik w celu zmniejszenia kosztów przewozu o uzyskany Bonus, na co Uczestnik Akcji Promocyjnej wyraża swoją odrębną zgodę w trakcie zawierania umowy o skierowanie do pracy u Pracodawcy. Podanie przez Uczestników Akcji Promocyjnej danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Uczestnikowi Akcji Promocyjnej przysługuje prawo dostępu do dotyczących Go danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z Akcją Promocyjną. Zmiana lub aktualizacja danych osobowych, a także realizacja prawa żądania ich usunięcia jest możliwa m.in. poprzez wysłanie wiadomości e-mail o odpowiedniej treści na Adres e-mail Organizatora.
 6. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
 • Adres e-mail –  rekrutacja@inperson.pl
 • Bonus – jednorazowe świadczenie pieniężne polegające na obniżeniu kosztu transportu Uczestnika z terytorium Polski do Holandii o 10%w które będzie wypłacane na rzecz Uczestnika Akcji Promocyjnej przez Organizatora bezpośrednio Przewoźnikowi, pomniejszające o wskazane 10% należność uiszczaną przez Uczestnika Akcji Promocyjnej na rzecz Przewoźnika za przejazd z Polski  do holandii, 
 • Pracodawca – spółka Sherpa Uitzendorganisatie B.V. z siedzibą w Venlo,
 • Przystąpienie do Akcji Promocyjnej – wyrażenie przez osobę fizyczną kierowaną przez Organizatora do pracy u Pracodawcy jako pracodawcy zagranicznego zgody na uczestnictwo w Akcji Promocyjnej skutkujące przyjęciem przez daną osobę statusu Uczestnika Akcji Promocyjnej,
 • Regulamin – niniejszy regulamin,
 • Uczestnik Akcji Promocyjnej – osoba fizyczna kierowana przez Organizatora do pracy u Pracodawcy jako pracodawcy zagranicznego, która wyraziła zgodę na uczestnictwo w Akcji Promocyjnej na zasadach przyjętych w Regulaminie,
 • Przewoźnik – Krzysztof Zubeil prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zubeil Krzysztof Biuro Przewozowe “GRAND TOUR VENUS” z siedzibą w Ozimku (NIP: 7541321506, REGON: 531111524, adres głównego miejsca wykonywania działalności: Ozimek, Hutnicza, nr 5, 46-040), lub Renata Stokłosa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Renata Stokłosa M.R. TOUR. STOKŁOSA (NIP: 7551812849, REGON: 532343060, adres głównego miejsca wykonywania działalności: Zdzieszowice, Katowicka, nr 12, 47-330).

 

§2. Warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

 1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
 • jest osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • zaakceptowała postanowienia Regulaminu oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych dla realizacji Akcji Promocyjnej,
 • jest zainteresowana podjęciem następującej pracy w Holandii u Pracodawcy, tj. Bleckmann Nederland BV, w okresie od 06.10.2019 r. do 24.11.2019r
 • zawarła z Organizatorem umowę skierowania do Pracodawcy do pracy i w okresie wskazanych pod lit. c) powyżej,
 • przystąpiła do Akcji Promocyjnej

 

§3. Warunki uzyskania Bonusu

 1. Bonus przysługuje Uczestnikowi Akcji Promocyjnej wyłącznie wtedy, gdy skutecznie dokona Przystąpienia do Akcji Promocyjnej oraz jednocześnie spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
  • Organizator i Uczestnik Akcji Promocyjnej zawrą umowę o skierowanie Uczestnika Akcji Promocyjnej do pracy u Pracodawcy w Holandii według zasad wskazanych pod lit. c) § 2 Regulaminu,
  • Uczestnik Akcji Promocyjnej wyjedzie do pracy do Pracodawcy w Holandii na stanowisku wskazanym pod lit. c) § 2 Regulaminu pełen okres wskazany pod lit. c) § 2 Regulaminu,
  • Uczestnik Akcji Promocyjnej wyjedzie do Pracodawcy w Holandii na stanowisku wskazanym pod lit. c) § 2 Regulaminu transportem organizowanym przez Przewoźnika.
 2. Bonus stanowi przychód Uczestnika Akcji Promocyjnej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Organizator jest obowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia podatku od dochodu osiągniętego przez Uczestnika Akcji Promocyjnej w związku z uczestnictwem w Akcji Promocyjnej.
 3. Jeśli Uczestnik Akcji Promocyjnej spełni warunki przyznania Bonusu wskazane w ust. 1 lit. a) i b) tego paragrafu oraz zamierza wyjechać do Holandii na zasadach wskazanych w ust. 1 lit. c) tego paragrafu, kontaktuje się z Organizatorem (dane teleadresowe zostały wskazane w § 1 ust. 1 tego paragrafu lub pod Adresem e-mail). Po weryfikacji przez Organizatora spełnienia przez Uczestnika Akcji Promocyjnej warunków nabycia Bonusu określonych w ust. 1 tego paragrafu, Organizator kontaktuje się z Przewoźnikiem wskazanym przez Uczestnika Akcji Promocyjnej i rozlicza z nim Bonus na rzecz Uczestnika Akcji Promocyjnej w ten sposób, że koszt przejazdu do Holandii, o którym mowa w ust. 1 lit. c) tego paragrafu uiszczany przez Uczestnika Akcji Promocyjnej według cennika danego Przewoźnika bezpośrednio na rzecz tego Przewoźnika jest mniejszy o kwotę Bonusu, regulowaną jednorazowo przez Organizatora na rzecz tego Przewoźnika z tytułu przejazdu Uczestnika Akcji Promocyjnej do Polski na zasadach przyjętych w ust. 1 lit. c) tego paragrafu.
 4. Bonus nie podlega wypłacie na rzecz Uczestnika Akcji Promocyjnej.
 5. Koszty realizacji przelewu bankowego lub przekazu pieniężnego kwoty Bonusu na rzecz Przewoźnika, ponosi Organizator.

§4. Czas trwania Akcji Promocyjnej

 1. Akcja promocyjna trwa od dnia 06.10.2019 r. do dnia 24.11.2019 r., przy czym obejmuje tych Uczestników Akcji Promocyjnej, którzy w okresie od dnia 06.10.2019 r. do dnia 24.11.2019 r. zawarli umowę o skierowanie do pracy za granicą u Pracodawcy na zasadach, o których mowa w tym Regulaminie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu trwania Akcji Promocyjnej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora, tj. na stronie www.inperson.pl, stosownego ogłoszenia, przy czym późniejsze zakończenie Akcji Promocyjnej nie powoduje utraty przez Uczestników Akcji Promocyjnej praw nabytych przez Nich przed wydłużeniem okresu trwania Akcji Promocyjnej.

§5. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane przez Uczestników Akcji Promocyjnej bezpośrednio w siedzibie Organizatora, listownie na adres siedziby Organizatora lub elektronicznie na Adres e-mail.
 2. Reklamacja Uczestnika Akcji Promocyjnej powinna zawierać wskazanie Uczestnika Akcji Promocyjnej oraz opis i przyczynę złożenia reklamacji.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Organizatora w terminie 14 dni od jej otrzymania, na adres wynikający ze zgłoszonej reklamacji – przy czym dla zachowania tego terminu decyduje data stempla pocztowego lub wysłania elektronicznej wiadomości pocztowej e-mail.

§6. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora stosownego ogłoszenia, przy czym zmiana Regulaminu nie powoduje utraty przez Uczestników Akcji Promocyjnej praw nabytych przed Jego zmianą, a także zmiana ta nie może zostać dokonana na niekorzyść Uczestników Akcji Promocyjnej.
 2. Organizator nadzoruje przebieg Akcji Promocyjnej, a w przypadku nieuczciwego, sprzecznego z dobrymi obyczajami lub prawem działania Uczestnika Akcji Promocyjnej, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika Akcji Promocyjnej z Akcji Promocyjnej.
 3. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, a w tym w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Akcja Promocyjna obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie określonym w § 4 ust. 1 tego Regulaminu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 Regulaminu.
Zapraszamy do kontaktu!