Polityka prywatności

§ 1

Polityka prywatności zawiera zestaw podstawowych zasad, którym podlegają dane osobowe gromadzone za pośrednictwem internetowej wersji formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem: https://inperson.pl . Akt nadrzędny dla niniejszej Polityki prywatności stanowi Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 ze zm. (Dz. U. 2002r. Nr 101 poz.926) – zwana w dalszej części Ustawą.

§ 2

Właścicielem i Administratorem danych w rozumieniu Ustawy jest: SHERPA INTERNATIONAL FORCE SP Z O O zarejestrowana w Opolu, 45-015, ul. Rynek 11a/1a pod numerem KRS 0000138482 wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 470.
NIP: 618-19-60-444

Regon: 251547037

§ 3

Rejestracja jest dobrowolna i uwzględnia dane potrzebne do procesu rekrutacji ,selekcji pracowników i danych przekazywanych do potencjalnych pracodawców . Celem przetwarzania danych osobowych jest udostępnienie ich Usługobiorcom poprzez publikację ogłoszeń informujących o poszukiwaniu pracownika przez Usługobiorcę będącego pracodawcą.

§ 4

Gromadzenie danych osobowych następuje w momencie gdy Usługobiorca zarejestruje się na stronie praca.sherpaforce.pl wyrażając jednocześnie zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie ma możliwości wprowadzenia danych do systemu.

Rejestracja w Serwisie internetowym jest jednoznaczna z wyrażeniem przez Usługobiorcę zgody na:

  • a. wykorzystanie własnych danych podanych przez Usługodawcę w celu realizacji Usługi;
  • b. akceptację całego Regulaminu;
  • c. przetwarzanie własnych danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie, w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu internetowego podczas procesu rejestracji lub później w związku z korzystaniem z Serwisu; zgoda na przetwarzanie danych osobowych dotyczy również przetwarzania tych danych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania.
  • d. otrzymywanie informacji handlowej od Usługodawca lub jego partnerów oraz dystrybuowanej na zlecenie podmiotów trzecich.

§ 5

  1. Kandydatowi, po wprowadzeniu danych, przysługuje prawo do: wglądu, weryfikacji uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych, a także uzyskania dodatkowych informacji zgodnie z Art.32.1 Ustawy. Z zastrzeżeniem iż wymagany jest osobisty kontakt z naszym biurem.
  2. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z poszanowaniem zasad zachowania prywatności osób prosimy kierować na adres admin@praca.sherpaforce.pl lub kontaktując się telefonicznie jednym z naszych biur.

§ 6

Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu internetowego – a wzmianka o wprowadzeniu do Regulaminu zmiany, z podaniem zakresu zmiany i przywołaniem zmienionej jednostki redakcyjnej oraz dacie dokonania tej zmiany oraz wejścia jej w życie powinna być natychmiast umieszczona w sposób wyraźny w widocznym miejscu serwisu internetowego. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Usługobiorca powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu internetowego i niezwłocznie powiadomić Usługodawca o takiej decyzji.

§ 7

Każdy Usługobiorca może w dowolnej chwili zrezygnować z korzystania z Serwisu internetowego. Usunięcie konta jest realizowane przez Usługodawcę po przedstawieniu pisemnego wniosku sporządzonego przez Usługobiorcę. Usługodawca zastrzega sobie, że może zachować dane Usługobiorcy, w takim zakresie i przez taki okres czasu, w jakim jest to prawem dozwolone, w celu ostatecznego wywiązania się ze zobowiązań powstałych między Usługobiorcą a Usługodawcą.

§ 8

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe realizowanie Usług w przypadku udostępnienia przez Usługobiorcę osobom trzecim ustanowionych przez siebie identyfikatorów i haseł pozwalających na dostęp do zasobów Serwisu internetowego.

§ 9

Usługodawca zastrzega sobie możliwość blokowania lub usuwania konta Użytkowników, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich Usług i zasobów Serwisu internetowego, a to jeżeli Usługobiorca dopuści się naruszenia niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę innych Usługobiorców lub usiłuje działać na niekorzyść Usługodawcy lub podmiotów trzecich.

Zapraszamy do kontaktu!