Polityka prywatności

§ 1

Polityka prywatności zawiera zestaw podstawowych zasad, którym podlegają dane osobowe gromadzone za pośrednictwem internetowej wersji formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem: https://inperson.pl . Akt nadrzędny dla niniejszej Polityki prywatności stanowi Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 ze zm. (Dz. U. 2002r. Nr 101 poz.926) – zwana w dalszej części Ustawą.

§ 2

Właścicielem i Administratorem danych w rozumieniu Ustawy jest: SHERPA INTERNATIONAL FORCE SP Z O O zarejestrowana w Opolu, 45-015, ul. Rynek 11a/1a pod numerem KRS 0000138482 wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 470.
NIP: 618-19-60-444

Regon: 251547037

§ 3

Rejestracja jest dobrowolna i uwzględnia dane potrzebne do procesu rekrutacji ,selekcji pracowników i danych przekazywanych do potencjalnych pracodawców . Celem przetwarzania danych osobowych jest udostępnienie ich Usługobiorcom poprzez publikację ogłoszeń informujących o poszukiwaniu pracownika przez Usługobiorcę będącego pracodawcą.

§ 4

Gromadzenie danych osobowych następuje w momencie gdy Usługobiorca zarejestruje się na stronie praca.sherpaforce.pl wyrażając jednocześnie zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie ma możliwości wprowadzenia danych do systemu.

Rejestracja w Serwisie internetowym jest jednoznaczna z wyrażeniem przez Usługobiorcę zgody na:

  • a. wykorzystanie własnych danych podanych przez Usługodawcę w celu realizacji Usługi;
  • b. akceptację całego Regulaminu;
  • c. przetwarzanie własnych danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie, w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu internetowego podczas procesu rejestracji lub później w związku z korzystaniem z Serwisu; zgoda na przetwarzanie danych osobowych dotyczy również przetwarzania tych danych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania.
  • d. otrzymywanie informacji handlowej od Usługodawca lub jego partnerów oraz dystrybuowanej na zlecenie podmiotów trzecich.

§ 5

  1. Kandydatowi, po wprowadzeniu danych, przysługuje prawo do: wglądu, weryfikacji uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych, a także uzyskania dodatkowych informacji zgodnie z Art.32.1 Ustawy. Z zastrzeżeniem iż wymagany jest osobisty kontakt z naszym biurem.
  2. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z poszanowaniem zasad zachowania prywatności osób prosimy kierować na adres admin@praca.sherpaforce.pl lub kontaktując się telefonicznie jednym z naszych biur.

§ 6

Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu internetowego – a wzmianka o wprowadzeniu do Regulaminu zmiany, z podaniem zakresu zmiany i przywołaniem zmienionej jednostki redakcyjnej oraz dacie dokonania tej zmiany oraz wejścia jej w życie powinna być natychmiast umieszczona w sposób wyraźny w widocznym miejscu serwisu internetowego. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Usługobiorca powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu internetowego i niezwłocznie powiadomić Usługodawca o takiej decyzji.

§ 7

Każdy Usługobiorca może w dowolnej chwili zrezygnować z korzystania z Serwisu internetowego. Usunięcie konta jest realizowane przez Usługodawcę po przedstawieniu pisemnego wniosku sporządzonego przez Usługobiorcę. Usługodawca zastrzega sobie, że może zachować dane Usługobiorcy, w takim zakresie i przez taki okres czasu, w jakim jest to prawem dozwolone, w celu ostatecznego wywiązania się ze zobowiązań powstałych między Usługobiorcą a Usługodawcą.

§ 8

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe realizowanie Usług w przypadku udostępnienia przez Usługobiorcę osobom trzecim ustanowionych przez siebie identyfikatorów i haseł pozwalających na dostęp do zasobów Serwisu internetowego.

§ 9

Usługodawca zastrzega sobie możliwość blokowania lub usuwania konta Użytkowników, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich Usług i zasobów Serwisu internetowego, a to jeżeli Usługobiorca dopuści się naruszenia niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę innych Usługobiorców lub usiłuje działać na niekorzyść Usługodawcy lub podmiotów trzecich.

inperson-logo
Zapraszamy do kontaktu!